Bảng Giá Bạt Che Mưa Che Nắng

STT Kích Thước (mxm) Giá (tấm/vnđ)
1 2×3 40,000
2 3×4 70,000
3 3×5 90,000
4 4×4 90,000
5 4×5 105,000
6 4×6 120,000